Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

VeiklaValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga

MISIJA

Įgyvendinti rinkai tiekiamo maisto saugos ir kokybės, ženklinimo, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, ženklinimo ir registravimo sričių valstybės politiką, saugoti ir ginti vartotojų teises maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse.

STRATEGINIS TIKSLAS

Stiprinti visuomenės sveikatą ir vartotojų apsaugą, susijusią su maisto sauga ir kokybe, užtikrinti gyvūnų sveikatingumą ir gerovę.

TARNYBA SIEKIA

Išlaikyti pusiausvyrą tarp verslo ir vartotojo

Tarnyba - skaidrios, nepriklausomos, vieningos ir kokybiškos maisto ir veterinarinės kontrolės institucija 

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 "Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai" reikalavimus. Kokybės politika

Uždaviniai. Tarnyba dalyvauja formuojant valstybės politiką maisto ir pašarų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, maisto, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų, pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių tvarkymo, gyvūnų sveikatos ir gerovės, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse ir šią politiką įgyvendina.

Istorija. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba buvo įkurta 2000 m., reorganizavus Valstybinę veterinarijos tarnybą ir jai pavaldžias veterinarijos įstaigas, Valstybinę higienos inspekciją prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos valstybinę kokybės inspekciją prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perėmė minėtų institucijų funkcijas ir vykdo maisto kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose  „nuo lauko iki stalo”.

Darbo organizavimas. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai vadovauja jos vadovas – valstybės pareigūnas (toliau – tarnybos direktorius), kurį žemės ūkio ministro teikimu ketveriems metams priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tarnybos direktorius  yra atsakingas ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir žemės ūkio ministrui. Laikinai nesant tarnybos direktoriaus, tarnybos direktoriaus pareigas eina žemės ūkio ministro įsakymu įgaliotas vienas iš tarnybos direktoriaus pavaduotojų, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. Tarnybos vidaus darbą organizuoja skyrių vedėjai, kurie tiesiogiai pavaldūs tarnybos direktoriui. Tarnyboje yra 14 skyrių, 1 poskyris, 13 pasienio veterinarijos postų ir 51 teritorinis padalinys.  

Pavaldžios įstaigos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi vieną pavaldžią įstaigą - Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą.

Darbuotojai. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jos teritoriniuose padaliniuose dirba 1366 darbuotojai, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute - 309 darbuotojai. Viso - 1675 darbuotojai.