Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Rizikos vertinimasNacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – Institutas) yra rizikos vertinimo institucija, teikianti mokslinę ir techninę pagalbą, siekiant sumažinti galimą pavojų maisto ir pašarų saugai, gyvūnų sveikatai ir gyvūnų gerovei bei aplinkai. Institutas yra Lietuvos Respublikos kontrolinė maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų saugos ir kokybės, gyvūnų ligų tyrimo laboratorija.
Institutas atlieka rizikos veiksnių vertinimą bei teikia mokslinę ir techninę pagalbą rizikos valdymo klausimais maisto saugos ir veterinarijos srityse. Instituto savarankiškumas pagrįstas rizikos vertinimo ir išvadų moksline integracija. Moksliniu vertinimu pagrįsti sprendimai užtikrina vartotojų interesų apsaugą bei Europos Bendrijos reikalavimų įgyvendinimą maisto saugos ir veterinarijos srityse.
 
Pagrindinis Instituto uždavinys – analizuoti mokslinę informaciją maisto ir veterinarijos srityse bei atlikti:
- cheminių teršalų maisto produktuose ir nepageidaujamų medžiagų pašaruose rizikos vertinimą,
- maisto ir pašarų mikrobiologinio užterštumo rizikos vertinimą,
- maisto priedų ir papildų bei naujų maisto produktų rizikos vertinimą,
- genetiškai modifikuotų organizmų ir jų produktų rizikos vertinimą,
- pašarų priedų rizikos vertinimą,
- technologinių procesų įtakos maisto ir pašarų saugai vertinimą,
- gyvūnų laikymo ir transportavimo sąlygų įtakos sveikatai ir gerovei vertinimą,
- rizikos gyvūnų gerovei vertinimą,
- gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir zoonozių bei jų sukėlėjų epidemiologinę analizę,
- veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų kokybės, saugumo ir efektyvumo vertinimą.
 
Institutas teikia mokslinę nuomonę ir techninę pagalbą rengiant teisės aktų projektus, dalyvauja rizikos vertinime ir koordinuoja ekspertų darbą bei palaiko ryšius su kitomis rizikos vertinimo institucijomis. Atlieka biologinių, cheminių ir kitų rizikos veiksnių rizikos vertinimą. Dalyvauja rizikos veiksnių stebėsenos ir kontrolės programose bei krizių valdyme, gyvūnų ligų, maisto, pašarų stebėsenos ir kontrolės programose. Rengia ir harmonizuoja rizikos vertinimo gaires maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės rizikos vertinimo klausimais. Teikia mokslinę pagalbą suteikiant rinkodaros teisę veterinariniams vaistams ir veterinarinės paskirties biocidams. Laboratorinių tyrimų rezultatai yra pateikiami su įvertinimo išvada. Tyrimų rezultatai yra vertinami vadovaujantis teisės aktais ir moksliniu rizikos vertinimu.
 
Institutas stiprina ir plečia bendradarbiavimą su rizikos vertinimo institucijomis rizikos informavimo klausimais, stiprina socialinių partnerių ir vartotojų pasitikėjimą Instituto darbu rizikos vertinimo srityje, tiriant vartotojų poreikius ir stiprinant jų suvokimą rizikos vertinimo srityje. Institutas bendradarbiauja su Europos Sąjungos centrinėmis ir valstybių narių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis, Europos maisto saugos (EFSA)  ir Europos vaistų (EMEA) tarnybomis ir kitų šalių rizikos vertinimo institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis ir organizacijomis informacijos mainų, rizikos vertinimo ir platinimo srityse, dalyvauja tarptautinėse programose ir moksliniuose projektuose. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vokietijos rizikos vertinimo institutu.
 
Institute veikia atitinkančios tarptautinius ir Europos standartus nacionalinės referentinės laboratorijos, kuriose dirba aukščiausios kvalifikacijos specialistai bei techninis personalas, įvaldęs pažangiausius ir sudėtingiausius tyrimo metodus bei moderniausią įrangą. Laboratorijos atlieka maisto, pašarų saugos ir kokybės bei gyvūnų sveikatos tyrimus. Instituto kokybės valdymo sistema atitinka ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai, taip pat mėginių ėmimui, keliamus bendruosius reikalavimus“, taip pat Rusijos Federacijos akreditavimo tarnybų – Rusijos Federacijos vartotojų teisių ir žmonių gerovės apsaugos federalinės tarnybos (Rospotrebnadzor) Higienos ir epidemiologijos federalinio centro ir Techninio reguliavimo ir metrologijos federalinės agentūros (GOST-R) reikalavimus. Institute įdiegta ir akredituota kokybės sistema pagal šių standartų reikalavimus yra nuolat tobulinama, plečiamos akreditacijos sritys – tai užtikrina, kad Instituto laboratorijų veikla ir taikomi analizės metodai atitinka ES ir tarptautinius reikalavimus. Institutui yra suteikta teisė naudoti Tarptautinio laboratorijų akreditacijos susivienijimo (ILAC) ženklą, reiškiantį tarptautinį atliekamų tyrimų rezultatų pripažinimą.
 
Sukurta Instituto struktūra garantuoja nepriklausoma ir objektyvia moksline nuomone pagrįstą efektyvų maisto saugos, vartotojų apsaugos, gyvūnų sveikatingumo ir veterinarijos reikalavimų vykdymą šalyje. Instituto laboratorijos atlieka oficialią maisto produktų ir jų žaliavų, geriamojo ir mineralinio vandens, pašarų ir jų žaliavų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę pagal valstybės finansuojamas programas siekiant užtikrinti prekybą gyvūnais bei maisto produktais. Taip pat Institutas teikia rizikos vertinimo ir laboratorinių tyrimų paslaugas verslo subjektams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siekiant užtikrinti maisto saugą, gyvūnų sveikatą bei gerovę vykdant savikontrolės programas bei siekiant aprūpinti vartotojus geros kokybės pilnaverčiais maisto produktais.