Specialieji ES teisės aktai dėl negyvūninio pašaro kontrolės

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1635/2006 2006 m. lapkričio 6 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, taikymo taisykles

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009 2009 m. liepos 24 d. kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB

2011/884/ES: 2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/289/EB

2013/287/ES: 2013 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/884/ES dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 322/2014 2014 m. kovo 28 d. kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai

2014 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009

2015 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/175, kuriuo dėl užteršimo pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos importuojamai Indijos kilmės arba iš Indijos siunčiamai pupenių dervai nustatomi specialieji reikalavimai

 

Kiekvieną Reg. (ES) Nr. 669/2009, 884/2014, 322/2014, 2015/175 ir Komisijos Įgyvendinimo Sprendime 2013/287, nurodytą negyvūninio pašaro siuntą turi lydėti Bendras įvežimo dokumentas (BĮD). BĮD I dalį pildo ir likus vienai darbo dienai iki siuntos atvežimo siunčia į pasienio veterinarijos postą LR, per kuriuos gali įvažiuoti minimos siuntos, pašarų ir maisto verslo subjektai arba jų atstovai.

Bendras įvežimo dokumentas(BĮD)

BĮD I dalies pildymo gairės (II Priedas)

 

Įvežimo punktai, per kuriuos į Lietuvos Respubliką gali būti įvežamos siuntos, nurodytos Europos Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 669/2009, Nr. 2011/884/ES, Nr. 322/2014, Nr. 884/2014, Nr. 2015/175.

Įvežimo punktai, per kuriuos į ES gali būti įvežamos negyvūninio maisto ir pašaro siuntos, nurodytos ES specialiuosiuose teisės aktuose.

Atgal