Negyvūninio pašaro siuntų kontrolė

PVP turi būti atliekamas kiekvienos į Lietuvos Respubliką importuojamos negyvūninio pašaro siuntos dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimas įvertinant produkto pobūdį, kilmę, geografinės paskirties vietą. Jeigu PVP atlikti atitikties ir fizinį tikrinimą nėra galimybių, atitikties ir fizinį tikrinimą atlieka paskirties vietos VMVT. 
 

Nustatytu dažnumu atliekant importuojamo negyvūninio pašaro saugos ir kokybės stebėseną imami mėginiai tyrimams. Dėl darbo saugos reikalavimų ir (ar) reikiamos ėminių paėmimo įrangos nebuvimo nesant galimybės paimti importuojamo negyvūninio pašaro ėminio PVP, PVP pareigūnas veterinarijos sertifikato ar atitikties dokumento kopiją pažymi spaudu „Be papildomų tyrimų realizuoti draudžiama“.Tokiu atveju ėminį ima paskirties vietos VMVT, surašo Maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, ir ėminius teisės aktų nustatyta tvarka siunčia tirti į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą.      

Negyvūninio pašaro importo iš trečiųjų šalių į kitas ES valstybes atveju, PVP, per kurį šis pašaras importuojamas, turi patikrinti dokumentus, o esant įtarimui dėl jų tapatumo – atlikti atitikties ir fizinį tikrinimą bei išrašyti negyvūninio pašaro siuntos įvertinimo aktą (2 priedas).

Visas išlaidas, susijusias su importuojamo pašaro valstybine veterinarine kontrole, pašaro siuntų sulaikymu, grąžinimu, sunaikinimu, specialiu apdorojimu, tyrimu, teisės aktų nustatyta tvarka apmoka atsakingasis asmuo.

Atgal